Půjčovna výčepního zařízení Ostrava

Akce na zboží:

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platné pro internetový obchod Cepuj.cz

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně fyzická osoba Zdeněk Podešva, IČ  87841835, se sídlem : Bohuslava Martinů 806/4 , Ostrava - Poruba, PSČ 708 00 jako prodávající a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).
 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí
 
Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.


Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.


Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.    

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Zdeněk Podešva, Bohuslava Martinů 806/4, Ostrava, PSČ 708 00. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, doručené na email obchod@cepuj.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 

 III. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu 

 

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny uvedené na stránkách Cepuj.cz se můžou lišit v případě domluvy a musí být odsouhlašeny prodávajícím i kupujícím. Ceny jsou včetně DPH, Cena za případný dovoz zboží bube dojednána smluvně.
 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.cepuj.cz (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese obchod@cepuj.cz
 • telefonicky

 

VI. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při nákupu,
 2. platba předem bankovním převodem
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

VII. Dodací podmínky

Osobní odběr :

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.


 

 VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).
 

 IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8.12.2013 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.


Půjčovní řád:

 1. Nájemce musí být osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Při sepsání půjčovní smlouvy předloží nájemce dva platné doklady totožnosti       ( pas, řidičský průkaz, občanský průkaz ...)
 2. Pronajimatel předá nájemci zařízení v bezvadném a provozuschopném stavu.
 3. Nájemce potvrzuje podpisem smlouvy, po předložení dokladů a složení kauce, že převzal zařízení čisté, provozuschopné, bez závad a kompletní.
 4. Dále, že byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu.
 5. Nájemce se zavazuje, že bude pronajaté zařízení a vybavení používat pouze pro účely, pro které je zařízení určeno.
 6. Nájemce není oprávněn přenechat pronajatou věc třetí osobě. Nájemce není oprávněn provádět na pronajaté věci žádné opravy ani úpravy. V případě závady je povinen vrátit zařízení kompletní, včetně příslušenství, které převzal. Při porušení těchto zásad je pronajimatel oprávněn účtovat pokutu v rozsahu škody, kterou nájemce způsobil.
 7. Nájemce je povinen chránit zařízení před poškozením a ztrátou. V případě ztráty, odcizení nebo úmyslného poškození je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajimateli a v případě odcizení příslušnému oddělení POLICIE ČR. Nájemce odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení zařízení neodbornou obsluhou a je povinen způsobenou škodu uhradit v plné výši. V případě odcizení nebo ztráty uhradí nájemce pořizovací hodnotu zařízení a nájemné do doby ohlášení škody pronajimateli.
 8. Nájemce je povinen vrátit zařízení v den uplynutí doby nájmu, případné nedodržení a odsouhlašení prodloužení doby nájmu, bude bráno jako odcizení a nedovolené užívání cizí věci. Tato skutečnost bude nahlášena POLICII ČR k řešení.
 9. Nájemce zaplatí za pronajaté vybavení smluvní cenu a dohodnutou finanční jistinu.